AKTUALNI PROJEKTI

Gastronomska transferzala Prlekije (OKUSI PRLEKIJE)
Turistični zemljevid LAS Prlekija
Kolesarska veriga na podeželju
Kaj nas uči Mura
Živa dediščina
Blaženje podnebnih sprememb
Incoming agencija

Kolesarska veriga na podeželju

Projekt sodelovanja KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU je bil odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-110/2020/9, dne 30. 10. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Prlekija znaša 99.999,99 EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Prlekija znaša 139.739,25 EUR).

Vrednost celotnega projekta sodelovanja znaša preko 1,6 MIL EUR.

Upravičenci do sredstev z območja LAS Prlekija so:

Občina Ljutomer; 42.106,42 EUR
Občina Veržeji; 42.106,42 EUR
Prleška razvojna agencija giz (vodilni partner LAS Prlekija);15.787,15 EUR
Trajanje operacije: 23 mesecev; od 15. 10. 2020 – 30. 11. 2022

Rok za prvi zahtevek: 30. 12. 2021
Rok za drugi zahtevek: 30. 12. 2022
Partnerstvo operacije:

LAS Gorenjska košarica (vodilni partner),
LAS Srce Slovenije,
LAS Loškega pogorja,
LAS Dolenjska in Bela krajina,
LAS V objemu sonca,
LAS Vipavska dolina,
LAS Goričko 2020,
LAS Pri dobrih ljudeh 2020,
LAS Prlekija,
LAS Suhe krajine,
LAS Med Snežnikom in Nanosom,
LAS Krasa in Brkinov
Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na obmocju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (32) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim obmocjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.
Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.
Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.
Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.
Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala raba učinkovite rabe energije, obnovo vlivih virov in znižanje emisij.
Učinki se bodo multiplicirali tudi z pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstojecih materialov z eno dostopno tocko spletno in mobilno točko.

Ključni rezultati operacije so:
• Uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«;
• V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi v šolah, ženske, starejši, brezposelnih);
• Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije
• Izdelava skupne grafične podobe
• Postavljene 4 izposojevalnica koles na območju LAS.
• Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«.
• Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si.
• Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo.
• Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja.
• Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran.
• Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

Navedeni rezultati bodo prispevali k povečani privlačnosti okolij z vzpostavljenim sistemom souporabe koles. Zaradi povezovanja manjših sistemov z že obstoječimi se bo dostopnost znotraj in med območji bistveno izboljšala. Povečala se bo tudi dostopnost to kulturnih in naravnih znamenitosti. Mobilnost, ki je cenovno dostopna in s tem tudi bolj dostopna ranljivim skupinam se na trajnosten in energetsko učinkovit način.
Za mnoga okolja se bo uspešno preneslo sistem mobilnosti, ki je tehnološko nov in bo prinašal priložnosti za razvoj nove ekonomije. Tako na nivoju upravljan in vzdrževanja, kot na nivoju dodatne turistične ponudbe, drugačnega dojemanja okolice in boljšega dostopa do prostorsko omejenih in občutljivih okolij do turistične in druge ponudbe.
Hkrati se povečuje kvaliteta bivanja in možnosti za delo.
Z aktivnostjo certificiranja se poveča privlačnost za kolesarski turizem, kot tudi ozaveščanje ponudnikov o potrebnih ukrepih za povečanje privlačnosti za kolesarjev.
Z ozaveščanjem o učinkih k prispevku: URE, zmanjšanju emisij in manjši rabi pozidanih površin se bo povečala tudi raba sistema. Posledica bo multiplikacija teh učinkov.
Z digitalizacijo map in lažje dostopnosti do varnih in atraktivnih kolesarski poti se bo uporaba in varnosti uporabnikov sistema še povečala. Preko tega projekta se bo prenašalo znanje in izkušnje tega in podobnih projektov, ki bodo imeli multiplikativni učinek in rabo kolesarstva.
Gre za izjemo odmeven projekt, ki bo povezoval občine in LAS-e po Sloveniji: po izvedenih aktivnostih se bo povečala atraktivnost okolja in dostopnost do interesnih točk v občinah znotraj posameznih LAS in med LAS-i. To bo imelo pozitivne učinke na: gospodarstvo (predvsem turizem), prepoznavnost, povezanost vseh deležnikov in trajnostno upravljanje z naravnimi in kulturnimi resursi na območju celotne operacije. Pomemben je tudi prenos dobrih praks z območij kjer se sistem že implementiran na območja, ki sistem kolektivne mobilnosti šele uvajajo. Z deljenjem vsebin se bo verjetno migriranja uporabnikov med posameznimi območji povečala. Posledično se učinki okrepijo.

 

Povezave: 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja Republike Slovenije
LAS Prlekija

 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-h140

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki